0312 440 64 57 pbx
Email: orkoopmyb@orkoop.org.tr

Projeler

Projeler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
VOC-TEST MERKEZLERİ - II
HİBE PROGRAMI
ORMANCILIK SEKTÖRÜNDE ULUSAL YETERLILIKLERE DAYALI BELGELENDIRMENIN GELIŞTIRILMESI PROJESI (TEST- OR)

Projenin Tanımı Ve Amaçları
Türkiye genelinin %27’si orman alanıdır. Orman köyleri değişik şekillerde tanımlanmıştır. 6831 sayılı Orman Yasası’nda ve Orman Köylüleri Kalkınma Fonu Yönetmeliği’nde, “mülki sınırları içinde orman bulunan köyler, orman köyü” olarak nitelendirilmiştir. Ülkemizde mevcut 20.080 adet orman köyünde 7 milyon 601 bin orman köylüsü yaşamaktadır. %40 oranındaki kırsal nüfusun, hemen hemen yarıya yakın kısmı ormanlarla değişik biçim ve boyutlarda ilişki içerisindedir. Ormancılık faaliyetlerinde çalışanların %70’i orman köylüleridir.
ORKOOP Türkiye genelinde 2500 kooperatifi ve 300.000 ortağı ile bu sektörde ekonomik alanlarda olduğu gibi mesleki alanlarda da hizmet veren en önemli kuruluştur.
Orman işçiliği dünyada ve ülkemizde en tehlikeli sınıfta yer Alan iş kollarından biridir. Her yıl ülkemizde, ormanlarda çalışan onlarca insan iş kazaları nedeniyle ölmekte, sakat kalmakta veya yaralanmaktadır.
Bu olaylarda bilgi ve deneyim eksikliğinin de önemli düzeyde payı bulunmaktadır. Kalifiye elemanların niteliklerinin tanımlanmamış olması ve çalışanların vasıfsız işçi olarak görülmesi de bu sorunların giderilememesinin en önemli nedenidir. Geleneksel atadan kalma deneyimler ile yapılan çalışmalar yeterli olmamaktadır.
Bu proje ormancılık sektöründe faaliyette bulunan bu işgünün yeterliliklerini tanımlamak suretiyle Ormancılıkta Avrupa Standartlarına uygun üretim yapılmasına katkı sağlamak ve bunun bir sonucu olarak Orman köylüsünün mesleki hareketliliğini ve niteliklerini geliştirerek yaşam standartlarını iyileştirilmesini desteklemektir. Proje; ormancılıkta henüz ele alınmamış olan mesleki standart ve yeterlilikleri tanımlamak, hem bunlar hem de daha önce tanımlanmış olan mesleklerde sınav ve Belgelendirme sistemini oluşturmaktır.

Projenin Özel Amaçlar
- Orman hizmetlerinde henüz tanımlanmamış olan 3 meslekteUlusal standart ve yeterlilikleri oluşturmak,
- Orman hizmetlerinde çalışanların belirlenen yeterliliklerde belgelenmesi için gerekli alt yapıyı oluşturmak,
- Orman hizmetlerinde ilk Sınav ve Belgelendirme merkezinin kurulması ve hizmet kapasitesinin gelişimini sağlamak,
PROJENİN YÖNETİMİ
TEST-OR Ormancılık Sektöründe Ulusal Yeterliliklere Dayalı Belgelendirmenin Geliştirilmesi Projesi 18 ay boyunca yönetilmesi, tanıtılması ve sonuçlarının yaygınlaştırılması temeline dayanacak şekilde planlanmıştır. Projenin yönetim ve eşgüdüm yapı ve mekanizmaları, Proje Sahibi OR-KOOP tarafından oluşturulacak Proje Ofisi tarafından yürütülüp koordine edilecektir.
PROJENİN HEDEF GRUPLARI
- 2.500 Orman kooperatifi ve ortak 300 bin orman köylüsü,
- Ortak olmayan tahmini 500 kooperatif ve toplam 60 bin köylü
PROJE FALİYETLERİ
1-) Ulusal Meslek Standartlarının (UMS) Ve Ulusal Yeterliliklerin (UY) Geliştirilmesi
Bu faaliyette;
a) Odun dışı Ürün Toplayıcı ve Yetiştiricisi (Seviye 3) (Yerden Toplama),
b) Odun dışı Ürün Toplayıcı ve Yetiştiricisi (Seviye 4) (Ağaçtan/Yüksekten Toplama),
c) Orman Alan Kılavuzu (Seviye 4) olmak üzere 3 meslekte ulusal standartlar geliştirilecektir. Söz konusu 3 meslekte UY, bu mesleklerin hazırlanacak UMS’ lerine dayalı olarak geliştirilecektir. Ortaya çıkan taslaklar MYK’ nın ilgili görüş ve onay prosedürleri uygulanarak ulusallaşması sağlanacaktır.
2-) ORKOOP Sınav Ve Belgelendirme Merkezinin (TEST-OR) Kurulması, Akreditasyonu Ve 5 Meslekte Sınav Soru Bankalarının (SSB) Geliştirilmesi
Bu faaliyette;
OR-KOOP söz konusu mesleklerde sınav ve belgelendirme yapabilmesi için bünyesinde bir merkez kuracak, personelini görevlendirecek, bu merkezin fiziki ve insan kaynakları (İK) olarak kapasitesini geliştirecek ve merkezin MYK’ ca yetkilendirilmesi, TÜRKAK tarafından akredite edilmesini sağlayacaktır.
Bu faaliyette ayrıca;
a) Odun dışı Ürün Toplayıcı ve Yetiştiricisi (Seviye 3) (Yerden Toplama),
b) Odun dışı Ürün Toplayıcı ve Yetiştiricisi (Seviye 4) (Ağaçtan/Yüksekten Toplama),
c) Orman Alan Kılavuzu (Seviye 4),
d) Orman Üretim İşçisi (Seviye 3),
e) Orman Yetiştirme ve Bakım İşçisi (Seviye 3)
Olmak üzere 5 meslekte SSB içeriği ve SSB yazılımını geliştirme çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bu çalışmalar kapsamında ortalama 35-50 Alan uzmanı, soru yazarlığı ve değerlendirici lik konusunda uygulama kapasitelerini geliştirilmesine yönelik eğitim almaları sağlanacaktır.
Bu ikinci faaliyet kapsamında hem akreditasyon sürecinin gereği olarak hem de geliştirilen SSB’ nın test edilmesi için söz konusu 5 meslekte pilot sınav uygulaması gerçekleştirilecektir.
3-) Projenin Görünürlüğü, Test-Or ’Un Tanıtımı
Bu faaliyette;
Projenin, hedeflerinin ve TEST-OR ’un tanıtımı, görünürlüğünün sağlanmasına ve sonuçlarının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaları yürütmektir. Bu çalışmalar; Projenin ve özellikle Proje ile kurulacak Merkezin hedef gruplar ve tüm yararlanıcılar için “görünür, tanınır ve talep edilir” kılınması açısından çok önemli görülmektedir. Bunun için gerekli tanıtım ve savunu içeriğinin tasarlanması, bu içeriğin kullanılacağı etkinliklerin ve materyallerin hazırlanıp organize edilmesini içermektedir. Projenin bu faaliyeti AB’ nin ve ORKOOP ’un görünürlük kuralları ve prosedürlerine uygun olarak yürütülecektir.