0312 440 64 57 pbx
Email: orkoopmyb@orkoop.org.tr

ORMAN ÜRETİM İŞÇİSİ VE ORMAN YETİŞTİRME VE BAKIM İŞÇİSİ MESLEKLERİ

ORMAN ÜRETİM İŞÇİSİ VE ORMAN YETİŞTİRME VE BAKIM İŞÇİSİ MESLEKLERİ , MESLEKİ YETERLİLİK BELGE ZORUNLULUĞUNA ALINMIŞTIR.

Mesleki Yeterlilik Belgelendirmede OR-KOOP MYB olarak yetkilendirildiğimiz;
- Orman Üretim İşçisi
- Orman Yetiştirme ve Bakım İşçisi
Meslekleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2018/1 Tebliği 11 Kasım 2018 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak Mesleki Yeterlilik Belge zorunluluğuna alınmıştır.


11 Kasım 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30592


TEBLİĞ
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:
MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU MESLEKÎ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ
(SIRA NO: 2018/1)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, çalışanlar için Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekleri belirlemek ve yayımını sağlamaktır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Belge zorunluluğu
MADDE 3 – (1) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve ekteki listede belirtilen mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra çalıştırılamazlar. (2) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için birinci fıkradaki belge şartı aranmaz.
Yaptırımlar
MADDE 4 – (1) 3 üncü maddeye ilişkin denetimler iş müfettişlerince yapılır. Bu Tebliğ hükümlerine aykırı davrananlar hakkında 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.
Eki için tıklayınız.