0312 440 64 57 pbx
Email: orkoopmyb@orkoop.org.tr

Belge Kullanımı

Sınav Hizmetleri»Belge Kullanımı

Belgenin Askıya Alınması ve İptali

Mesleki Yeterlilik Belgesi kullanımı, aşağıdaki durumlarda, uygunsuzluğun giderilmesi için belirlenen süre kapsamında askıya alınır ve belgenin geçerlilik süresine bakılmaksızın kullanımına izin verilmez.
- Belge sahibinin çalıştığı kurum/kuruluşların veya diğer kişilerin şikâyetlerinin İtiraz ve Şikâyet Değerlendirme Prosedürü’ ne göre değerlendirilmesi sonucu aleyhinde karar alınması.
- Belge sahibinin Belge Kullanım Sözleşmesi şartlarına aykırı davranışlarının ve MYK, TÜRKAK ve OR-KOOP MYB logolarını usulsüz olarak kullandığının tespit edilmesi,
- Belge sahibinin, ara gözetimde gerekli şartları sağlamaması ya da sağladığına dair kanıtları OR-KOOP MYB’ yeibraz edememesi durumlarında,
Belge durumu, web sayfasında “Askıya alındı” ifadesiyle işlenir.
Belge sahibi, belgenin askıya alındığının kendisine bildirilmesinden itibaren hali hazırda çalışmıyorsa belge kullanımını durdurmakla, eğer çalışıyorsa askı halini ortadan kaldırmak için gerekli prosedürleri uygulamakla yükümlüdür.
Mesleki Yeterlilik Belgesi aşağıdaki durumlarda iptal edilir:
Belge sahibinin;
- Belgenin askıya alınma süresi içerisinde, askıya alınma sebeplerini ortadan kaldırdığına dair yeterli ve ikna edici delilleri sunamaması.
- Belge geçerlilik süresi sonunda, yeniden belgelendirme için, Ulusal Yeterlilik’ te Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme- Değerlendirme Yöntemi alanında yer alan şartları sağlamaması,
- Belge geçerlilik süresi sonunda yeniden belgelendirme için, Ulusal Yeterlilik’ te gerçekleşmiş değişiklik şartlarını sağlamaması durumlarında Belgesinin durumu OR-KOOP MYB web Sayfasında ki ilgili bölüme “İPTAL” olarak işlenir. Belge sahibi iptal edilen belgenin kullanımını durdurmakla yükümlüdür. Aksi durumlarda ortaya çıkacak her türlü olumsuzluğun sorumlusu belge sahibidir. Yazılı uyarı yapıldığı halde, askıya alınan ya da iptal edilen belgesini kullanmaya devam eden kişiler hakkında yasal işlem başlatılır.
Belgesi askıya alınan veya iptal edilenlerin adı, soyadı, belge numarası, iptal veya askı tarihi, ilgili taraflara duyurulmak üzere OR-KOOP MYB’nin web sayfasında yayınlanır. Bu ilan aynı zamanda üçüncü kişilerle ilgili kurum ve kuruluşlara açıklama ve tebliğ niteliği taşır.
BELGENİN KAYBOLMASI, TAHRİP OLMASI
Belgelendirilmiş kişiler, belgelerini kaybetmeleri, belgenin tahrip olması, yırtılması vb. durularda ORKOOP MYB’ye tahrip olan belge ile birlikte yeni belge talebine ilişkin dilekçelerini iletirler.
ORKOOP MYB tarafından değerlendirilen dilekçeye istinaden belgelendirilmiş kişinin belgesi Ücret Çizelgesinde yer alan Belge Ücreti karşılığının yatırılmasına müteakip söz konusu kişinin teslim edilmesi tercihine göre kargo/ elden vb. yollarla teslim edilir.