0312 440 64 57 pbx
Email: orkoopmyb@orkoop.org.tr

Hakkımızda

Kurumsal»Hakkımızda

Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği

Orman kooperatiflerinin kuruluş ve hizmet süreci ülkemizdeki diğer tarımsal amaçlı ya da diğer adı ile Köy kalkınma kooperatifleri ile ayni süreç içinde geçmiştir. Orman köylerinde kooperatiflerin kurulması 1965 yılında devletçe uygulanan yurt dışına işçi gönderilmesinde kooperatif kuran köylülere öncelik tanınması yönteminin uygulanmasına dayanır.
6831 sayılı Orman Kanununun 34, 37 ve 40. Maddelerinde ormancılık faaliyetlerinde bulunan kooperatif ve orman köylülerine öncelik tanınması, sınırları içinde Devlet Ormanı bulunan kooperatiflere sağlanan haklar sebebiyle, ormancılık konusunda çalışan Kooperatiflerin kuruluşu büyük bir hız kazanmışlardır.
1163 Sayılı Kooperatifler Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Madde Eklenmesi Hakkındaki Kanunun yürürlüğe girdiği 25.10.1988 Tarihinden itibaren 2 (iki) yıl içinde yani 25.10.1990 Tarihine kadar Ana Sözleşmelerini bu kanuna intibak ettirme zorunluluğu getirilmiş olması nedeniyle bu tarihten önce Orman Köyü Kalkındırma Kooperatifi unvanıyla kurulmuş olan kooperatifler bu süre içerisinde Ana Sözleşmelerini söz konusu kanuna intibak ettirerek Tarımsal Kalkınma Kooperatifi unvanını almışlardır.
Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (OR-KOOP) kuruluşu 7 adet Ormancılık Kooperatifleri Bölge Birliğinin kurucu ortaklığı ile 11.07.1997 tarihinde hukuken gerçekleşmiştir.
(OR-KOOP) Bugün 28 Bölge Birliği, bağlı 2.613 ortak kooperatif ve bu kooperatiflere ortak 333.005 köylü ortağı ile büyük bir dayanışma gücüne dönüşmüştür. Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olmakla birlikte bir emek kooperatifi olarak, ormancılık ve tarımsal alanda faaliyet gösteren ORKOOP çatısı altındaki kooperatiflerin ormancılık faaliyetlerinde bulunan 1.513 ortak kooperatif, 201.255 orman köylüsü kooperatif ortağı bulunmaktadır.
(OR-KOOP)’a bağlı kooperatifler ortakları ile tamamına yakını devlete ait olan Ormanlarda ormancılık işlerinde çalışmakta ve yapılan işlerin yıllara göre değişmekle birlikte yaklaşık %70’ini gerçekleştirmektedirler. Ormancılık işlerinden dolayı orman köylüsüne her yıl kooperatifleri aracılığıyla 500 milyon liradan fazla gelir sağlanmaktadır.
Orman işçiliği tehlikeli işler sınıfında bulunduğundan eğitimli ve kalifiye işgücü potansiyeli yaratılması amacıyla, ORKOOP Mesleki Yeterlilik konusunda çalışmalar yürütmekte, gerek belgelendirme gerekse eğitim konularında programlar yürütmekte ve orman köylüsünü geleceğe hazırlamaktadır. Ormancılık ve tarımsal faaliyetlerde çalışan orman köylüsünün, bu alandaki ulusal meslek standartları yeterlilikleri kapsamında, personel belgelendirilmesi yapılarak sürdürülebilir istihdam için çalışmalarda bulunmaktadır.
Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (OR-KOOP) kurulduğu günden beri Türk kooperatifçilik hareketi içinde en etkin çalışan kooperatifler arasında yer almıştır. Ortağından, birim ve bölge birliğinden üst örgütüne kadar dayanışma içinde Türkiye ormancılığına hizmet vererek, ülke ekonomisine de katkı sağlamaktadır.
Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (OR-KOOP) orman köylülerinin ve onların kooperatiflerinin, ormancılık, tarım ve kooperatifçilik konularındaki her türlü çalışmalarında, karşılaştıkları yasal ve idari problemleri ve karşılaştıkları güçlükleri gidermek konusunda ekonomik olduğu kadar mesleki konularda da kurumsal bazda çalışmalar yapmaktadır.
Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (OR-KOOP)’ a bağlı kooperatiflerdeki ortaklarına ve çalışanlarına geliştirdiği sosyal yardım fonu ile bir yardımlaşma sistemi çerçevesinde ortaklarına iş kazaları ve doğal afet yardımı yapmaktadır.
Ayrıca; Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (OR-KOOP) Merkez Birliğince Eğitim Faaliyetleri yapılmakta ve denetim hizmeti verilmekte, Dünya Bankası, AB ve çeşitli fon kaynakları kullanılarak projeler gerçekleştirilmektedir.
Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (OR-KOOP) Uluslararası Kooperatifler Birliğinin (ICA) ve ICA’ nın sektör örgütü olan Uluslararası Tarım Kooperatifleri Örgütünün üyesidir. Genel Başkan Cafer Yüksel 2009 yılından beri Uluslararası Kooperatifler Birliğinin (ICA) sektör örgütü olan Uluslararası Tarım Kooperatifleri Örgütünün (ICAO) Avrupa kıta temsilcisi olarak yönetim kurulunda yer almaktadır.
Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (OR-KOOP) ülkemizde ve dünyada orman köylüsü ortakları ile fark yaratan tek emek ve tarım kooperatifidir. Sahip olduğu idari ve teknik kapasite ile ülkemizde olduğu kadar dünya kooperatifçilik hareketine de destek sağlamaktadır.
Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği(OR-KOOP) kendi sektörüne yön veren bir kuruluş olma yolunda 2014 yılından itibaren Ormancılık Sektöründe yer alan mesleklerin Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin belirlenmesi çalışmalarını yürütmektedir.
Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (OR-KOOP) tarafından hazırlanan Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikler;
- Orman Ağaçlandırma ve Fidan Yetiştirme İşçisi (Seviye-3)(UMS); 09.04. 2015 tarihli ve 29321 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
- Orman Gençleştirme ve Bakım İşçisi (Seviye-3) (UMS); 09.04. 2015 tarihli ve 29321 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
- Sürütme ve Yükleme İşçisi (Seviye-3) (UMS) ; 09.04. 2015 tarihli ve 29321 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
- Orman Üretim İşçisi(Seviye-3) (UY)Mesleki Yeterlilikler Kurumu (MYK) Yönetim Kurulunun 27.10.2015 tarihli ve 2015/54 sayılı Kararı ile onaylanarak Ulusal Yeterlilik Çerçevesine (UYÇ) yerleştirilmiştir.
- Orman Yetiştirme ve Bakım İşçisi (Seviye-3)(UY) 27.10.2015 tarihli ve 2015/54 sayılı Kararı ile onaylanarak Ulusal Yeterlilik Çerçevesine (UYÇ) yerleştirilmiştir.
Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Birimi (OR-KOOP MYB)
OR-KOOP tarafından, ormancılık ile ilgili mesleklerde sınav ve belgelendirmeyi sağlayan yetkilendirilmiş bir kurum olma amacıyla kurulmuştur.