0312 440 64 57 pbx
Email: orkoopmyb@orkoop.org.tr

Hakkımızda

Kurumsal»KVKK Aydınlatma Metni

OR-KOOP MYB
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği Mesleki Yeterlilik Birimi (OR-KOOP MYB) tarafından işlenen tüm kişisel veriler, 6698 sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK)ve ilgili diğer mevzuat doğrultusunda korunmaktadır. OR-KOOP MYB’ nin veri sorumluluğu, kişisel verilerinizin hangi amaçla işlenebileceği, kimlere hangi amaçla aktarılabileceği, veri toplamanın yöntemi ve haklarınız konusunda aydınlatıcı bilgileri aşağıda görebilirsiniz.
1) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi:
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu; Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği Mesleki Yeterlilik Birimi dir. Kişisel verileriniz veri sorumlusu olan OR-KOOP MYB tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.
2) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:
OR-KOOP MYB nin 5544 Sayılı Kanun ile belirlenmiş ve farklı tarihlerde tebliğleri yapılmış mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi verebilmesi için sınav ve belgelendirme aşamalarını gerçekleştirmek üzere adayların kişisel verilerini işlemesi gerekmektedir.
3) Kişisel Verilerin Toplanma ve Saklanma Yöntemi:
Kişisel veriler, Aday Başvuru Formu veya Tek Nokta başvuruları içinde kuruluşlardan talep edilen dökümanlardan temin edilmektedir. Edinilen kişisel veriler , MYK mevzuatı gereğince belge geçerlilik süresine ilave 5 yıl ve en fazla 10 yıl süre ile saklanacaktır. Sınav sürecinde alınan kamera kayıtlarının saklama süresi 1 yıldır.
4) Kişisel Verilerin Aktarılması:
İşlenen bu veriler, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu ve bu kuruma bağlı kuruluşlar ile paylaşılabilir.
5) KVKK’nın 11.Maddesi Gereği Haklarınız:
Kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 2.fıkrasının( ç) bendi gereğince, OR-KOOP MYB’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu durumlarda ilgili kurumlar ile paylaşabilecektir. İlgili kişinin haklarını düzenleyen 11.Madde hükümleri aşağıdaki hallerde uygulanmaz.
a)Kişisel veri işlemenin, suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
b)İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
c)Kişisel veri işlemenin, kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
ç)Kişisel veri işlemenin, bütçe, vergi ve mali konularla ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,
6698 SAYILI KANUNUN 11.maddesi gereği tüm veri sahipleri aşağıdaki haklara sahiptir.
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini,
b) Kişisel verileri işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmnadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
f) 7.madde de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kişisel verilerin, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme,
Yukarıda belirtilen haklarınız konusundaki taleplerinizi ıslak imzalı olarak tarafımıza ulaştırmanız halinde gerekli işlemler yapılacaktır. Ayrıca bir maliyet doğurması halinde kuruluşumuz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarife üzerinden ücret alınacaktır.